Search Search

Misyon

Ekonomik verimliliğin ve tüketici refahının artırılması, etkili rekabet ortamının sağlanması ve sürdürülebilir kılınması ile rekabet kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesidir.

Vizyon

Dünyayla entegre olmuş, rekabet edebilir ve etkin çalışan piyasalar yoluyla yüksek refah düzeyine ulaşmış bir ekonomide saygın, güvenilir ve etkili bir rekabet kurumu olmak.


Değerler

Bağımsızlık

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurulu işleyişi bakımından bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir makam veya kişi Kurulun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.


Tarafsızlık

Rekabet Kurulu, yasanın verdiği yetki ve görevleri yerine getirirken tarafsız olarak adil, dürüst ve güvenilir olmayı hedefler; gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında hiçbir ayrım gözetmeden taraflara eşit mesafede kalarak, işlemlerin adil şekilde yürütülmesini sağlar.


Hesap Verilebilirlik

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurulu işleyişi bakımından bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir makam veya kişi Kurulun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurulun karar ve uygulamaları denetime tabiidir. Kurulun karar ve uygulamaları Anayasanın idari kararların denetimi ilkesi çerçevesinde yargısal denetime tabiidir. Rekabet Kurulu’nun mesleki kararlar dışındaki diğer uygulamalarına karşı da Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmak mümkündür.

Kurulun giderleri devlet bütçesinden genel bütçe kuralları dahilinde karşılanır. Kurulun gelirleri Devlet bütçesine gelir olarak kaydedilir. Kurulun gelir ve giderleri Sayıştay  denetimine tabiidir.


Tutarlılık

Rekabet Kurulu, yasadan kaynaklanan görev ve yetkilerini kullanırken, mevzuata uygun, serbest piyasa ilkelerine, rasyonel gerekçelere ve somut verilere dayanarak verdiği tüm karar ve uygulamlarında öngörülebilir ve tutarlıdır.

Back To Top