MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER

Misyon

Ekonomik verimliliğin ve tüketici refahının artırılması, etkili rekabet ortamının sağlanması ve sürdürülebilir kılınması ile rekabet kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesidir.

Vizyon

Dünyayla entegre olmuş, rekabet edebilir ve etkin çalışan piyasalar yoluyla yüksek refah düzeyine ulaşmış bir ekonomide saygın, güvenilir ve etkili bir rekabet kurumu olmak.


DEĞERLER

Bağımsızlık

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurulu işleyişi bakımından bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir makam veya kişi Kurul’un nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.


Tarafsızlık

Rekabet Kurulu, 36/2009 sayılı Rekabet Yasa’nın verdiği yetki ve görevleri yerine getirirken tarafsız olarak adil, dürüst ve güvenilir olmayı hedefler; gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında hiçbir ayrım gözetmeden taraflara eşit mesafede kalarak, işlemlerin adil şekilde yürütülmesini sağlar.

Hesap Verilebilirlik

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Rekabet Kurulu işleyişi bakımından bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir makam veya kişi Kurul’un nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurulun karar ve uygulamaları denetime tabiidir. Kurul’un karar ve uygulamaları Anayasa’nın idari kararların denetimi ilkesi çerçevesinde yargısal denetime tabiidir. Rekabet Kurulu’nun mesleki kararlar dışındaki diğer uygulamalarına karşı da Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmak mümkündür.Kurul’un giderleri devlet bütçesinden genel bütçe kuralları dâhilinde karşılanır. Kurul’un gelirleri Devlet bütçesine gelir olarak kaydedilir. Kurul’un gelir ve giderleri Sayıştay denetimine tabiidir.

Tutarlılık

Rekabet Kurulu, yasadan kaynaklanan görev ve yetkilerini kullanırken, mevzuata uygun, serbest piyasa ilkelerine, rasyonel gerekçelere ve somut verilere dayanarak verdiği tüm karar ve uygulamalarında öngörülebilir ve tutarlıdır.