A. Şikayet Başvuruları

A1. Hangi konularda şikayet başvurusu yapılabilir?

Rekabet Yasası’nın 4,6 veya 7. Maddelerinin ihlal edildiği iddiası ile Rekabet Kurulu’na şikayette bulunulabilir.

A2. Kimler şikayette bulunabilir?

Şikayet konusu ile ilgili hukuki veya ekonomik  çıkarı olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi; ekonomik, ticari veya mesleki örgütler; tüketici örgütleri; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar veya Belediyeler şikayette bulunabilirler.

A3. İhlallerle ilgili olarak Rekabet Kurulu re’sen işlem başlatabilir mi?

Rekabet kurulu piyasadaki rekabet aksaklıklarını tespit ettiğinde re’sen işlem başlatma yetkisine sahiptir.

A4. Şikayet başvuruları hangi yolla yapılabilir?

Şahsen veya yasal temsilci aracılığıyla elden ve doğrudan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Binasına bulunan Kurul ofisine yapılır.

A5. Şikayet başvurularında hangi bilgi ve belgeler yer  almalıdır?

Şikayette  bulunan  gerçek  veya  tüzel  kişinin  açık  adı,  adresi  ve  iletişim bilgileri

Hakkında işlem başlatılması için  şikayette bulunulan  teşebbüsün  açık adı, adresi ve iletişim bilgileri

Şikayete  neden  olan  gerçekler  veya  uygulamalar  hakkında  bilgi  ve  /veya belgeler ve/veya kanıtlar.

A6. Şikayet başvurusu yaparken herhangi bir ücret  ödenir mi?

Rekabet Kurulu’na yapılacak şikayet başvurularından hiçbir şekilde ücret talep edilmez. 

A7. Şikayet başvurularında gizlilik talep edilebilir mi?

Talep edildiği takdirde, şikayetçinin kimliği gizli tutulur.

A8. Rekabet Kurulu’nun işlem başlatma kararı aldığı durumlarda süreç nasıl devam eder?

Rekabet Kurulu, re’sen ya da şikayet üzerine yaptığı inceleme sonucu işletme başlatmaya  karar  verebilir.  Bu  durumda  izlenecek  süreç  Şekil  2  de  yer almaktadır.

A9. Hangi uygulamalar Rekabet Yasası kapsamında değildir?

Teşebbüslerin ilgili yasalara aykırı olarak kaçak işçi çalıştırması, yurda kaçak getirilmiş  malların  satılması,  vergi  ödemekten  kaçınması  gibi  durumların yarattığı  KAYIT  DIŞILIK  yanında,  sattığı  üründe  bulunmayan  özellikleri varmış   gibi   pazarlaması,   kalite-standart   ve   güvenlik   konularında   gerekli koşulları sağlamaması veya sağlamış gibi göstermesi şeklinde ortaya çıkan ve teşebbüsler arasında HAKSIZ REKABET yaratan uygulamalar ile yurt dışından ithal edilen ve ithal edildiği ülke fiyatları altında satışa sunulan DAMPİNGLİ satış uygulamaları Rekabet Yasası kapsamına girmemektedir.

Şikayet Başvuru Aşama ve Süreleri

B. Yoğunlaşma Başvuruları

B1. Yoğunlaşma nedir?

Yoğunlaşma, iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi, bir veya birden fazla teşebbüsün  tamamının  veya  bir  kısmının  üzerindeki  doğrudan  veya  dolaylı kontrolün başka bir teşebbüs veya teşebbüs birlikleri tarafından devralınması, iki veya daha fazla bağımsız teşebbüsün uzun vadeli olarak bağımsız bir teşebbüs oluşturacak   şekilde   bir   ortaklık   kurulması   yoluyla   veya   bir   teşebbüsün varlıklarının tamamının veya bir kısmının başka bir teşebbüs tarafından satın alınması yoluyla ortaya çıkmasıdır.

B2.Tüm yoğunlaşmalar bildirime tabi midir?

Aşağıdaki durumlara uyan  yoğunlaşma işlemleri Rekabet Kurulu’na bildirim yapılıp onay alınmadan uygulamaya konulamaz:

KKTC’de faaliyet gösteren yoğunlaşmaya taraf teşebbüslerin herhangi birinin KKTC piyasasında mal ve/veya hizmet satarak edindikleri yıllık toplam  cironun  bir  önceki  mali  yılın  mali  tablolarına  göre  en  az 2,000.000 (iki milyon) Türk Lirası tutarında olması ve Yoğunlaşmaya  taraf  teşebbüslerden  en  az  birinin  KKTC  sınırları dışında kayıtlı olduğu durumlarda, söz konusu yurtdışı teşebbüs veya teşebbüslerden  herhangi  birinin  mal  ve/veya  hizmet  satarak  edinilen dünya geneli toplam cirosunun, bir önceki mali yılın mali tablolarına göre 20,000,000 (yirmi milyon) Türk Lirası ve üzerinde olması.

B3. Yoğunlaşma bildirimini kim yapar?

Bir veya birden fazla teşebbüsün kontrolünün tümü veya bir kısmı başka bir teşebbüs tarafından devralınacağı takdirde, kontrolü ele geçirecek olan teşebbüs veya yetkili temsilcisi söz konusu bildirimi yapar diğer durumlarda ise, teşebbüsler birlikte veya taraflarca yetkilendirilmiş temsilci veya temsilcileri tarafından bildirim yapılır. Bu durumda temsilcilerin yetkili olduklarını gösterir belgeler bildirim dosyasına eklenmelidir. 

B4. Yoğunlaşma bildirimi  nasıl yapılmalıdır?

Yoğunlaşma   bildirimleri,   “Yoğunlaşmalar   Tebliğ”inde   yer   alan   Bildirim maddesine uygun olarak tek bir dosya ile Rekabet Kurulu ofisine yapılmalıdır.

B5. Yoğunlaşma bildirimlerinin  değerlendirme süreci nasıldır?

Yoğunlaşma bildirimlerinin değerlendirilmesinde   Rekabet Kurulu  tarafından izlenecek süreç Şekil 3 te yer almaktadır.

B6.  Yoğunlaşma  bildirimlerinin  değerlendirilmesi  sonucunda    Rekabet Kurulu hangi kararları verebilir?

Kurul, yoğunlaşmayı onaylayabilir, yasaklayabilir ya da yoğunlaşmayı koşullara veya yükümlülüklere bağlı olarak onaylayabilir.

 

C. Muafiyet Başvuruları

C1. Muafiyet başvurusunu kim, neden yapabilir?

Bir anlaşmanın yasal açıdan uygun olduğunu ve Rekabet Yasası’nın 5. Maddesi uyarınca muaf tutulabileceğini kanıtlamak üzere anlaşmanın taraflarından herhangi birisi  Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

C2. Muafiyet başvuruları nasıl yapılmalıdır?

Muafiyet başvuruları, “Muafiyetler Tebliğ”inde belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı bir dosya ile yapılmalıdır.

C3. Muafiyet başvurusu değerlendirme süreci nasıldır?

Muafiyet başvurularında  Rekabet Kurulu tarafından izlenecek süreç Şekil 2 de yer almaktadır.

C4. Muafiyet başvurularında Rekabet Kurulu hangi kararları verebilir?

Kurul, başvuruyu onaylayarak anlaşmaya muafiyet verebilir, muafiyetin verilmesini belirli şartların ve/veya  yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluna bağlayabilir veya muafiyet başvurusunu reddedebilir. Muafiyetler belirli bir süre için verilebilir.

C5 .Kurul tarafından verilen muafiyetler iptal edilebilir mi?

Rekabet Kurulu şu hallerde verilen muafiyetleri iptal edebilir veya koşullarını değiştirebilir:

a)  Muafiyet verilmesine sebep olarak gösterilen koşulların değişmesi veya

b) Verilen muafiyetin yanlış veya eksik bildirim sonucu verilmesi veya

c)  İlgili teşebbüsün muafiyet şartlarını ihlal etmesi

 

D. Devlet Yardımları

D1. Devlet yardımı nedir?

Kamu Yönetimi tarafından belirli ekonomik faaliyetleri teşvik etmek veya kamu yararına  olacağına  inanılan faaliyetlerin  gerçekleşmesi için, belirli ekonomik sektörlere, teşebbüslere veya faaliyetlere çeşitli enstrümanlar vasıtası ile kamu kaynaklarından  avantaj  (ayrıcalık)  sağlanmasıdır.  Diğer  bir  ifadeyle,  kamu kaynaklarından sağlanan her türlü avantaj devlet yardımıdır.

D2. Devlet yardımı türleri nelerdir?

Doğrudan hibeler

Faiz sübvansiyeleri / Düşük faizli Krediler / Teminatlar

Kamu arazisi tahsisi / Düşük fiyata satışı / Uzun vadeli kiralanması

Vergi muafiyetleri / Vergi İndirimleri

Sermaye (Özkaynak ) aktarımı

Kamunun ürettiği mal veya hizmetlerin, maliyetinin altında (düşük fiyatla) teşebbüslere satılması

Teşebbüsler tarafından üretilen mal veya hizmetin Devlet tarafından, piyasa   fiyatının   üzerinde   satın   alınması   devlet   yardımı   türlerinin bazılarıdır.